Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Zasady rekrutacji » Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - zsznasielsk.pl

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku


            Na podstawie art. 10 i art. 11 art. 12 ust 1, ust 2, ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U.z dnia 16 października 2012r., poz. 1129 ) § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2002 r. ze zm.) , Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (Uchwała Nr X/50/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28.08.2003r.), a także Zarządzenia Nr 13  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych  na  rok szkolny 2015/2016  

 

§ 1.

1). O przyjęciu uczniów do klasy pierwszej  decydują:

a)       wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)       oceny uzyskane z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)        inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

d)      średnia arytmetyczna zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku, uzyskana  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki  (w przypadku  braku  oceny  z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych,  zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

2). Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji do klasy pierwszej:

a)      Liceum ogólnokształcące-oddział sportowy o specjalności piłka siatkowa

      język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

b)      Liceum ogólnokształcące - klasa  społeczno-europejska:

      język polski, język obcy, geografia, matematyka

c)       Liceum ogólnokształcące-klasa matematyczno-przyrodnicza
      język polski, język obcy, matematyka, informatyka

d)      Technik logistyk

język polski, język obcy, matematyka , informatyka

e)      Technikum ekonomiczne:

   język polski, język obcy, matematyka,  informatyka

f)       Technikum handlowe:

      język polski, język obcy, matematyka , informatyka

g)      Zasadnicza   Szkoła   Zawodowa:

       język polski,  język obcy,  matematyka,  informatyka


   (język obcy: preferowany – język angielski).

 

3). Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

   a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez  szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  przez szkołę:

    18 punktów – stopień celujący

    14 punktów – stopień bardzo dobry

    10 punktów – stopień dobry

    6 punktów – stopień dostateczny

    2 punkty – stopień dopuszczający

– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,  lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Wskazany powyżej finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). 

Wskazany powyżej finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się ww. 7 punktów.

5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

– przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

  6 punktów – stopień celujący

  5 punktów – stopień bardzo dobry

  4 punkty – stopień dobry

  3 punkty – stopień dostateczny

  2 punkty – stopień dopuszczający,

b) 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

 należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

4).  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 są przyjmowani w pierwszej kolejności po złożeniu wymaganych dokumentów § 2 pkt. 1 i zgodnie z ustalonymi terminami § 2 pkt. 2

5). Szczegółowy wykaz konkursów , olimpiad i zawodów uwzględnianych przy rekrutacji stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do Zarządzenia   nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

§ 2.

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego oddział sportowy o specjalności piłka siatkowa

1. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w  dyscyplinie piłka siatkowa, w co najmniej trzech  kolejnych  klasach liceum, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.

2. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programu szkolenia sportowego opracowanego dla danej dyscypliny sportowej równolegle z programami uwzględniającymi podstawę programową kształcenia ogólnego

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa  są przyjmowani kandydaci którzy:

a)      posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;

b)       zaliczyli próby sprawności fizycznej „Test sprawności fizycznej   kandydatów do klasy  pierwszej liceum ogólnokształcącego  o profilu sportowym  piłka siatkowa” ustalone przez komisję rekrutacyjno-kwalifkacyjną

c)        przedstawili pisemną zgodę rodziców

d)      Złożyli  wymagane dokumenty zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych § 3 pkt. 1 Regulaminu Rekrutacji i zgodnie z ustalonymi terminami § 3 pkt. 2 Regulaminu Rekrutacji

4. Test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa odbędzie się  30 maja  2015 roku  w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10.

5.Kandydaci którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do testu sprawności fizycznej lub dokonali  w dniach 19-23 czerwca  zmiany wyboru szkoły na liceum oddział sportowy specjalność piłka siatkowa  mogą do niego przystąpić  w dniu 24 czerwca 2015 po  dostarczeniu dokumentów wymaganych w pkt 3.  

6. Do klasy pierwszej oddziału sportowego  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum i co najmniej dobre zachowanie.

7. W przypadku większej liczby kandydatów  niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki testu sprawności fizycznej (art. 20h ust 5,6  ustawa o oświacie)

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z języka obcego i wychowania fizycznego

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

9. Kryteria przeliczane są wg Regulaminu Rekrutacji § 1.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.

11. Kandydat do oddziału sportowego ma obowiązek zapoznać się z  „warunkami przeprowadzenia testu sprawności fizycznej” i się do nich zastosować.

12. Wyniki testu sprawności fizycznej zostaną ogłoszone 25 czerwca 2015r do godz 15. Listy kandydatów którzy pozytywnie zaliczyli test zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w szkole. Informacji o ilości punktów udziela sekretariat ZSZ kandydatowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom (wyniki  nie będą udzielane telefonicznie).

§ 3.

Warunki przeprowadzenia testu sprawności fizycznej kandydatów  do oddziału sportowego liceum ogólnokształcącego o specjalności piłka siatkowa

 

1. Celem testu jest sprawdzenie sprawności ogólnej i specjalnych umiejętności technicznych

kandydatów, którzy wykazują zainteresowanie piłką siatkową.

2. Do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej Dyrektor Szkoły powołuje oddzielną Komisję w skład której wchodzą przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, dwóch nauczycieli wychowania fizycznego

3. Termin i miejsce przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:

 miejsce: Zespół Szkół Zawodowych, ul Lipowa 10, Nasielsk

termin: 30 maja 2015

4. Przed przystąpieniem do testu  (do dnia 30 maja 2015)   kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

- pisemnej zgody rodziców na kształcenie w oddziale sportowym (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)

- orzeczenia lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia

- pisemnej zgody na przystąpienie do testu sprawności fizycznej (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)

5. Kandydatów przystępujących do testu obowiązuje strój sportowy.

6. Kandydaci losują kolejność rozpoczęcia wykonania testu.

7.  Kandydat wykonuje po dwie próby każdej części testu, a jako ostateczny zaliczany jest wyżej punktowany wynik jednej z dwóch prób.

9. Wyniki prób są  podawane kandydatom po zakończeniu testu przez wszystkich uczestników.

10.  Punkty zdobyte przez kandydata są sumowane i na ich podstawie ustala się listę

rankingową kandydatów.

11. Komisja przeprowadzająca test sprawności fizycznej sporządza protokół swej pracy i wraz z listą rankingową kandydatów  przekazuje go  szkolnej komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia listy kandydatów przyjętych do oddziału  sportowego o specjalności piłka siatkowa.

12. Od decyzji komisji przeprowadzającej test sprawności fizycznej można odwołać się

do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników testu.

13. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia testu sprawności

fizycznej.

 14. Sposób przeliczania na punkty prób sprawności Testu sprawności fizycznej  dla kandydatów do oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa 

 

I.Zestaw prób sprawności motorycznej.

1. SKOCZNOŚĆ  (wyskok dosiężny)

Sposób wykonania:

- zawodniczka staje  przodem przy ścianie  i zaznacza na ścianie wielkość swojego zasięgu.
- z ustawienia bokiem do ściany wykonuje z miejsca wyskok zaznaczając na ścianie wysokość dosiężną.

Wynik próby stanowi różnica pomiędzy wysokością dosiężną a zasięgiem.

Zawodniczka wykonuje dwie próby –oceniamy lepszą.

Ocena:

Chłopcy
49cm i więcej – 5 pkt.

43-48 cm – 4 pkt.

37-42 cm – 3 pkt.

32-36 cm – 2 pkt.

31 cm i mniej – 1 pkt.

Dziewczęta

42cm i więcej – 5pkt

37-41 cm – 4pkt

31-36 cm – 3pkt

26-30 cm – 2pkt

25 cm i mniej – 1pkt

2. ZWINNOŚĆ (BIEG PO KOPERCIE 3x5)

 Sposób wykonania:

Zwrotność w próbie mierzona jest czasem 3-krotnego wykonania biegu

zygzakiem („koperta”) po czworoboku o wymiarach 3 x 5 m  wyznaczonego pachołkami.

Wynik próby stanowi czas, jaki uzyskał badany w trzech nieprzerwanych  obiegach „koperty”.

Zawodnik/Zawodniczka wykonuje dwie próby –oceniamy lepszą.

Ocena:

Chłopcy

22 sek. i mniej – 5pkt

22,1-23 sek. – 4pkt

23,1-24 sek. – 3pkt

24,1-25 sek. – 2pkt

25 sek. i więcej – 1pkt

Dziewczęta

26 sek i mniej – 5pkt

26,1-27 sek. – 4pkt

27,1-29 sek. – 3pkt

29,1-31sek. – 2pkt

32 sek. i więcej – 1pkt

3.SIŁA RAMION (RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ Z POSTAWY WYSOKIEJ) 

Rzut piłką lekarską (2kg) z miejsca, w przód zza głowy (1-5 pkt.).Sposób wykonania: kandydat staje przed linią w rozkroku (stopy ustawione równolegle przed linią), trzymając piłkę nad głową wykonuje zamach do tyłu i wyrzuca piłkę jak najdalej w przód symetrycznie obiema rękami (nie przekraczając linii oraz nie odrywając stóp od podłoża). Próbę powtarza się trzy razy, rzut mierzy się taśmą z dokładnością do 10 cm. Zalicza się najlepszy wynik

Chłopcy
12 m i więcej – 5 pkt.

11,9-11 m – 4 pkt.

10,9-10 m – 3 pkt.

9,9-9 m – 2 pkt.

Poniżej 9 m – 1 pkt.

Dziewczęta

8 m i więcej – 5pkt

7,9-7 m – 4pkt

6,9-6 m – 3pkt

5,9-5 m – 2pkt

Poniżej 5 m – 1pkt

II.Zestaw prób sprawności specjalnej.

1. ODBICIE PIŁKI SPOSOBEM OBURĄCZ GÓRNYM - próba wykonywana w

wyznaczonym kole o średnicy 3,60 m.

- kandydat podbija piłkę sposobem oburącz górnym nad sobą w postawie wysokiej, liczą się

odbicia minimum metr nad głową

- wynik końcowy to suma prawidłowych odbić piłki

- ćwiczący wykonuje dwie próby
- ocenie podlega pozycja siatkarska (0-2pkt.), technika wykonywania odbić (0-3pkt.) oraz ilość wykonanych odbić

 PUNKTACJA:

powyżej 30 i więcej odbić – 4 pkt.

30 – 22 odbić – 3 pkt.

21 - 14 odbić – 2 pkt.

10 - 14 odbić – 1 pkt.

Poniżej 10 odbić – 0 pkt.

 

2. ODBICIE PIŁKI SPOSOBEM OBURĄCZ DOLNYM NAD SOBĄ

- próba wykonywana w

wyznaczonym kole o średnicy 3,60 m.

- kandydat podbija piłkę sposobem oburącz dolnym nad sobą w postawie średniej i niskiej,

liczą się odbicia minimum metr nad głową

- wynik końcowy to suma prawidłowych odbić piłki

- w przypadku gdy piłka upadnie na podłoże kandydat wznawia odbijanie piłki

- ocenie podlega pozycja siatkarska (0-2pkt.), technika wykonywania odbić (0-3pkt.) oraz ilość wykonanych odbić

- próba powtarzana jest dwa razy gdy kandydat zepsuje pierwszą próbę.

PUNKTACJA:

powyżej 18 odbić – 3pkt

18 – 13 odbić – 2pkt

12 - 9 odbić – 1pkt

poniżej 9 odbić – 0pkt

3. ZAGRYWKA TENISOWA DO CELU

- kandydat wykonuje zagrywkę tenisową z pola zagrywki w określoną strefę (9 m od siatki), (po prostej, po skosie oraz skrót).

- kandydat wykonuje 6 zagrywek (dwie próby do każdej strefy)

- piłka ma trafić w pole o wymiarach 6 x 9 m (długość - od linii ataku do linii końcowej, cała

szerokość boiska do siatkówki)

- wykonanie zagrywki innym sposobem jest równoznaczne z niecelną zagrywką

PUNKTACJA:

6 - 5 trafień - 4pkt.

4 trafienia - 3pkt.

3 trafienia - 2pkt.

2 trafienia - 1pkt.

1 – 0 trafień - 0pkt.

Dodatkowo niezależnie od ilości trafień 1 punkt za prawidłową technikę wykonania zagrywki

lub 0 punktów za niepoprawną technikę.

4. WYKONANIE ATAKU ( ZBICIE TENISOWE)

wysokość siatki 2,43m chłopcy i 2,24m dziewczęta (0 – 6 pkt.)

Kandydat wykonuje 6 prób ataków ze stref IV i II , po dorzuceniu piłki przez nauczyciela lub własnym.

PUNKTACJA

Oceniane będzie wykonanie poszczególnych faz ataku: dojścia, naskoku, lotu, zbicia właściwego i lądowania. Można uzyskać maksymalnie 6 punktów.

 

§ 4.

Terminarz Rekrutacji

Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum  ogólnokształcącego,  technikum, na rok szkolny  2015/2016  regulują następujące zasady:

1).  W okresie poprzedzającym rekrutację jak i w trakcie kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

1)           Kwestionariusz - podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy. 

2)          Dwie aktualne fotografie z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum dołączone do świadectwa ukończenia gimnazjum.

3)          Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

4)          Świadectwo ukończenia gimnazjum – składane po zakwalifikowaniu się do szkoły.

5)          Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

6)           Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim lub ogólnopolskim

7)          W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

8)          W przypadku oddziału sportowego pisemną zgodę rodziców na przystąpienie do testu sprawności fizycznej , pisemną zgodę rodziców (formularze do pobrania w sekretariacie) oraz orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej

2). Terminarz.

1)      od 11 maja (poniedziałek) od godz. 1000 do 22 maja  (piątek) do godz.1500  kandydaci składają podanie  o przyjęcie do szkoły,

2)      od 19 czerwca (piątek) od godz.1000 do 23 czerwca (wtorek) do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół, lub składać podania, jeżeli nie dokonali tego w terminie zawartym w  pkt. 1 z uzasadnionych przyczyn losowych,

3)      od 18 maja 2015r.  do 30 maja 2015r. r kandydaci do oddziału sportowego składają pisemną zgodę rodziców na kształcenie w oddziale sportowym, orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej

4)       30 maja 2015:

 od godz 8.00 do 9.00 składanie pisemnej zgody rodziców na przystąpienie kandydata do testu sprawności fizycznej

 9.00 rozpoczęcie testu sprawności

5)      24 czerwca (środa) o godz. 1200 - kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili  do testu sprawności fizycznej lub dokonali w dniach 19 – 23 czerwca zmiany wyboru szkoły na szkołę z oddziałem sportowym  będą mogli po spełnieniu warunków formalnych (dostarczeniu odpowiednich dokumentów) przystąpić do testu

6)      25 czerwca 2015 do godz 1500 ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej

7)      od 26 czerwca (piątek) od godz.1100 do 29 czerwca (poniedziałek) do godz. 1600 kandydaci składają    do (nie więcej niż trzech) szkół oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginały lub kopie zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone  za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły  o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej,  w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach,    w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał  trzy szkoły  w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru,

8)      od 30 czerwca (wtorek) od godz. 900do 2 lipca (czwartek) do godz. 1600 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów

9)      do 2 lipca (czwartek) do godz. 1700  Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata a także najniższą liczbę punktów ,które uprawniają do przyjęcia

10)   od 3 lipca (piątek) do 6 lipca (poniedziałek)  kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia  w sekretariacie szkoły),

11)   7 lipca (wtorek) do godz. 1600 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia , lub informację o liczbie o liczbie wolnych miejsc

12)    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) według następujących zasad: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, nie złożyli podania  do szkoły we właściwym terminie, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W ramach rekrutacji uzupełniającej przyjęci mogą być ci kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie złożą dokumenty.  W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Podania rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Klasyfikacyjna kierując się ilością uzyskanych przez kandydata punktów, o kolejności przyjęć decyduje wyłącznie suma uzyskanych punktów. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 od pkt. 1.1 do pkt. 1.8

a)      24 sierpnia (poniedziałek) od godz. 900 do 1500 kandydaci składają kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie lub oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (wg przepisów zawartych w  pkt.3.)

b)      25 sierpnia (wtorek) Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów,  w tym test sprawności fizycznej

c)       26 sierpnia  (środa) do godz. 1200 Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia. Na listach kandydatów umieszcza się według  kolejności alfabetycznej

d)      27 sierpnia (czwartek) od godz. 1230 do 28 sierpnia (piątek) do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 29 sierpnia (piątek ) do 9.00 w sekretariacie szkoły),

e)      29 sierpnia (piątek) do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia a także informację o liczbie wolnych miejsc,

13)   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 5.

Regulamin przyjęć

1)      Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

2)      Komisję powołuje corocznie dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

3)      Do zadań komisji w szczególności należy:

a)      podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych przez szkołę,

b)      przeprowadzenie testu sprawności fizycznej i podanie kandydatom wyników testu

c)       ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do odpowiednich typów szkół i oddziałów,

d)      sporządzenie i podpisanie po każdym etapie rekrutacji protokołu postępowania kwalifikacyjnego,

e)      prowadzenie dokumentacji rekrutacji.

4)      Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywa się z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej, na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów, ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów:

a)      o zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale,

b)      w przypadku oddziału sportowego  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria zawarte w  § 2

c)       listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy    się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział,

d)      kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany   w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.

5)      W przypadku niezakwalifikowania kandydata do wybranej klasy Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, w miarę wolnych miejsc, proponuje zmianę klasy, z uwzględnieniem zasad rekrutacji do tej klasy.

6)      Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

7)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

8)       Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 7. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

9)      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

10)   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt.9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.